Shodno Zakonu o zaštiti podataka o ličnosti („Sl. glasnik RS“, br. 87/2018) (u daljem tekstu: „Zakon“), Ivan MIćić, ALL SEASONS RESIDENCE DOO, sa sedištem na Zlatiboru, opština Čajetina, PANTA MIJAILOVIĆA 30B, matični broj 21721514, PIB 112698750, delatnost hoteli i sličan smeštaj, kao rukovalac podataka o ličnosti (u daljem tekstu: Rukovalac), izradio je Politku privatnosti kao obavezujući akt zasnovan na načelima obrade, a kojim se reguliše koji se podaci o ličnosti obrađuju, na koji način, u koje svrhe i po kom pravnom osnovu, kao i koja su prava lica čiji se podaci obrađuju.

 

Ova Politika privatnosti odnosi se samo na mrežne aktivnosti Rukovaoca i važi isključivo za posetioce internet stranice Rukovaoca (https://aparthotelzlatibor.com/ ), odnosno za podatke koji su prikupljeni korišćenjem navedene internet stranice.

Molimo posetioce internet stranice da pažljivo pročitate Politiku privatnosti pre nego što nastavite da koristite navedenu stranicu. Korišćenjem internet stranice saglašavate se sa Politikom privatnosti i potvrđujete da ste pročitali, razumeli uslove pod kojima Rukovalac obrađuje Vaše podatke o ličnosti i prihvatili Politiku privatnosti. Shodno tome, ukoliko niste saglasni sa ovom Politikom privatnosti, molimo Vas da odmah prestanete da koristite ovu internet stranicu.

 

OSNOVNI POJMOVI

„Podatak o ličnosti“ je svaki podatak koji se odnosi na fizičko lice čiji je identitet određen ili odrediv, neposredno ili posredno, posebno na osnovu oznake identiteta, kao što je ime i identifikacioni broj, podataka o lokaciji, identifikatora u elektronskim komunikacionim mrežama ili jednog, odnosno više obeležja njegovog fizičkog, fiziološkog, genetskog, mentalnog, ekonomskog, kulturnog i društvenog identiteta;

„Lice na koje se podaci odnose“/ „Lice“ je fizičko lice čiji se podaci o ličnosti obrađuju;

„Obrada podataka o ličnosti“ je svaka radnja ili skup radnji koje se vrše automatizovano ili neautomatizovano sa podacima o ličnosti ili njihovim skupovima, kao što su prikupljanje, beleženje, razvrstavanje, grupisanje, odnosno strukturisanje, pohranjivanje, upodobljavanje ili menjanje, otkrivanje, uvid, upotreba, otkrivanje prenosom, odnosno dostavljanjem, umnožavanje, širenje ili na drugi način činjenje dostupnim, upoređivanje, ograničavanje, brisanje ili uništavanje (u daljem tekstu: „obrada“)

„Rukovalac“ je fizičko ili pravno lice, odnosno organ vlasti koji samostalno ili zajedno sa drugima određuje svrhu i način obrade. Zakonom kojim se određuje svrha i način obrade, može se odrediti i rukovalac ili propisati uslovi za njegovo određivanje;

„Obrađivač“ je fizičko ili pravno lice, odnosno organ vlasti koji obrađuje podatke o ličnosti u ime rukovaoca;

„Primalac“ je fizičko ili pravno lice, odnosno organ vlasti kome su podaci o ličnosti otkriveni, bez obzira da li se radi o trećoj strani ili ne, osim ako se radi o organima vlasti koji u skladu sa zakonom primaju podatke o ličnosti u okviru istraživanja određenog slučaja i obrađuju ove podatke u skladu sa pravilima o zaštiti podataka o ličnosti koja se odnose na svrhu obrade;

„Treća strana“ je fizičko ili pravno lice, odnosno organ vlasti, koji nije lice na koje se podaci odnose, rukovalac ili obrađivač, kao ni lice koje je ovlašćeno da obrađuje podatke o ličnosti pod neposrednim nadzorom rukovaoca ili obrađivača;

„Pristanak“ lica na koje se podaci odnose je svako dobrovoljno, određeno, informisano i nedvosmisleno izražavanje volje tog lica, kojim to lice, izjavom ili jasnom potvrdnom radnjom, daje pristanak za obradu podataka o ličnosti koji se na njega odnose;

„Povreda podataka o ličnosti“ je povreda bezbednosti podataka o ličnosti koja dovodi do slučajnog ili nezakonitog uništenja, gubitka, izmene, neovlašćenog otkrivanja ili pristupa podacima o ličnosti koji su preneseni, pohranjeni ili na drugi način obrađivani.

 

NAČELA

Prilikom prikupljanja, obrade i čuvanja podataka o ličnosti Rukovalac postupa u skladu sa sledećim načelima:

Zakonitost, poštenje i transparentnost – Obrada se sprovodi zakonito, pošteno i transparentno u odnosu na Lice na koje se podaci odnose;

Ograničenje u odnosu na svrhu obrade –  Podaci se prikupljaju u svrhe koje su konkretno određene Zakonom i ovom Politikom privatnosti, koje su izričite, opravdane i zakonite i dalje se ne mogu obrađivati na način koji nije u skladu sa tim svrhama. Izuzetno, ako se dalja obrada vrši u svrhe arhiviranja u javnom interesu, u svrhe naučnog ili istorijskog istraživanja, kao i u statističke svrhe, u skladu sa Zakonom, smatra se da se podaci o ličnosti ne obrađuju na način koji nije u skladu sa prvobitnom svrhom;

Minimizacija podataka – Podaci su primereni, bitni i ograničeni na ono što je neophodno u odnosu na svrhu obrade;

Tačnost- Podaci će biti tačni i, ako je to neophodno, ažurirani. S tim u vezi, Rukovalac će preduzeti sve razumne mere kojima se obezbeđuje da se netačni podaci bez odlaganja izbrišu ili isprave, a Lica se mole da Rukovaoca uvek blagovremeno obaveste o promeni podataka;

Ograničenje čuvanja- Podaci se čuvaju u obliku koji omogućava identifikaciju Lica samo u roku koji je neophodan za ostvarivanje svrhe obrade;

Integritet i poverljivost-Podaci se obrađuju na način koji obezbeđuje odgovarajuću zaštitu podataka o ličnosti, uključujući zaštitu od neovlašćene ili nezakonite obrade, kao i od slučajnog gubitka, uništenja ili oštećenja primenom odgovarajućih tehničkih, organizacionih i kadrovskih mera.

 

PODACI O LIČNOSTI KOJI SE PRIKUPLJAJU I OBRAĐUJU I NAČIN PRIKUPLJANJA TIH PODATAKA

 

Podaci koje Lica odluče da podele sa Rukovaocem, prilikom vršenja rezervacije apartmana ili konferencijske sale, kao i u upitu na kontakt formularu ili drugom vrstom interakcije poput objavljivanja komentara u blog sekciji ili prijave na newsletter.

Prilikom vršenja rezervacije apartmana, Rukovalac može dobiti podatke o Licu kao što su: ime i prezime, adresa (ulica i broj, grad, poštanski broj, država), adresa e-pošte (email), telefonski broj. Takođe, Rukovalac može dobiti i druge podatke kao što su: broj apartmana na rezervaciji, broj osoba na rezervaciji (odraslih i dece), uzrast dece, kao i druge podatke neophodne za izvršavanje usluge poput podataka o dolasku i odabranih datuma boravka.

Prilikom vršenja rezervacije konferencijske sale, Rukovalac može dobiti podatke o licu kao što su: ime i prezime, adresa e-pošte (email), telefonski broj, ali i informacije koje se nalaze u samom sadržaju poruke i/ili priloge koje Lice može poslati uz sadržaj poruke, kao i sve druge informacije koje Lice odluči da podeli sa Rukovaocem.

Kontaktiranjem Rukovaoca putem kontakt formulara, Rukovalac može dobti podatke o Licu kao što su ime i prezime, adresa e-pošte (email), telefonski broj, ali i informacije koje se nalaze u samom sadržaju poruke i/ili priloge koje Lice može poslati uz sadržaj poruke, kao i sve druge informacije koje Lice odluči da podeli sa Rukovaocem. Kontakt formular ima jasno predstavljenu svrhu, sa ciljem da odgovorna osoba Rukovaoca stupi u kontakt sa Licem koje je upit poslalo i pruži tražene informacije.

Prijavom na newsletter, Rukovalac može dobiti podatke o Licu kao što su ime i prezime i adresa e-pošte (email).

 

Podaci koje Rukovalac može automatski prikuputi prilikom posete Lica internet stranici, a sa uređaja sa kojeg Lice pristupa internet stranici.

 

Podaci koje Rukovalac prikuplja automatski mogu uključivati informacije kao što su IP adresa, vrsta uređaja, jedinstveni identifikacijski broj uređaja, vrsta pretraživača i šira geografska lokacija (npr. lokacija na nivou države ili grada). Takođe, Rukovalac može prikupiti informacije o tome kako se uređaj Lica ponaša na internet stranici Rukovaoca, kao i koje su pretraživačke navike Lica, uključujući i stranice kojima je Lice pristupilo, odnosno linkove na koje je kliknulo.

Ovi podaci se prvenstveno prikupljaju pomoću kolačića i sličnih tehnologija praćenja. „Kolačići“ (engl.cookies) su tekstualne datoteke koje sadrže male količine informacija koje se preuzimaju na računar ili mobilni uređaj prilikom posete internet stranice. One se čuvaju lokalno u pretraživaču posetilaca i njih internet stranice razmenjuju sa korisničkim uređajem za kratkoročno pamćenje aktivnosti posetilaca na stranici. Kolačići se koriste za prikupljanje podataka o korišćenju internet stranice i oni ne nanose nikakvu štetu uređaju i ne sadrže viruse. Svrha prikupljanja podataka putem kolačića nema za cilj da lično identifikuje posetioce internet stranice, već da omogući internet stranici da prepozna uređaj posetioca i da na taj način poboljša sadržaj internet stranice  i unapredi iskustvo posetilaca.

Internet stranica Rukovaoca koristi nekoliko vrsta kolačića, koji se koriste u različite svrhe:

Neophodni kolačići – pomažu posetiocima da koriste internet stranicu, omogućavajući osnovne funkcije poput navigacije kroz stranicu i pristup njenim zaštićenim delovima. Internet stranica ne može ispravno funkcionisati bez ovih kolačića;

Funkcionalni kolačići – omogućavaju poboljšanu funkcionalnost i personalizaciju internet stranice. Ukoliko Lica ne dozvole ove kolačiće, onemogućiće određene funkcionalnosti stranice koje pomažu u efikasnom korišćenju stranice, tako što pamte informacije na osnovu kojih se menjaju određene funkcije ili izgled stranice. Ovi kolačići pamte izbor koji su Lica napravila, poput države iz koje se posećuje internet prezentacija, jezika i parametara pretraživanja, kao što su broj gostiju, vreme boravka i slično.

Statistički kolačići – pomažu Rukovaocu da razume način na koji posetioci koriste stranicu tako što anonimno prikupljaju i prijavljuju podatke;

Marketinški kolačići – pomažu Rukovaocu da posetiocima omogući dobro korisničko iskustvo, prilagodi sadržaj stranice i neprestano unapređuje stranicu.

Kolačići se mogu omogućiti ili onemogućiti modifikovanjem postavki u konkretnom pretraživaču. Ukoliko se onemoguće, moguće je da određene aktivnosti na internet stranici Rukovaoca neće moći da se dovrše ili da se određenim delovima stranice neće moći pravilno pristupiti.

Rukovalac takođe koristi Google Analitiku (engl. Google Analytics), koja predstavlja besplatan servis koji pruža treći provajder Google, Inc, a koji se koristi za praćanje poseta internet stranica. Google Analitika omogućava statističke prikaze poseta po vrsti izvora (pretraživač, e-pošta, direktne posete i ostalo), prikaze detalja o posetiocima(geografska lokacija, jezik koji koriste, veb pregledač i ostalo) i druge podatke potrebne za procenu korišćenja internet stranice. 

 

Podaci koje Rukovalac prikuplja od trećih lica

Može se desiti da Rukovalac ne dobije podatke o ličnosti od samih Lica na koje se isti odnose, već od trećih lica. Primera radi, to je moguće da se desi kroz javno dostupne onlajn izvore, poput društvenih mreža ili Google-a. To je situacija u kojoj su njima Lica prethodno otkrila svoje podatke o ličnosti, a shodno njihovim politikama privatnosti i uslovima korišćenja, te onda oni kao treća lica u strukturisanom, uobičajeno korišćenom i elektronski čitljivom obliku prenesu te podatke Rukovaocu. Kako je do tog prenosa došlo od strane trećih lica, shodno njihovim politikama privatnosti i uslovima korišćenja, Rukovalac će smatrati da su Lica dala pristanak tim trećim licima da prenesu podatke.

 

SVRHA PRIKUPLJANJA I OBRADE PODATAKA O LIČNOSTI

Rukovalac prikuplja i obrađuje podatke o ličnosti u sledeće svrhe:

obavljanje delatnosti, odnosno pružanje usluga u skladu sa odgovarajućim zakonima i podzakonskim aktima;

unapređenje obavljanja delatnosti, odnosno unapređenje pružanja usluga;

razvoj i ogašavanje novih usluga;

pružanje traženih informacija odgovaranjem na upite Lica, odnosno pružanje podrške;

pružanje adekvatnog fukncionisanja internet stranice;

razvoj i unapređenje internet stranice;

analiza posećenosti i korišćenja internet stranice;

poslovna i marketinška komunikacija;

poslovna administracija i pravno usklađivanje;

sigurnost i nadzor.

Rukovalac prikuplja podatke o ličnosti u posebne, izričite i zakonite svrhe i iste ne obrađuje na način koji nije u skladu sa svrhom zbog koje su prikupljeni. Podaci koji su prikupljeni za jednu, unapred propisanu svrhu, neće se koristiti ni za jednu drugu svrhu ili način koji nije u skladu sa odobrenom svrhom.

 

PRAVNI OSNOV OBRADE PODATAKA O LIČNOSTI

Shodno načelu zakonitosti, podaci o ličnosti prikupljaju se i obrađuju na osnovu različitih Zakonom propisanih osnova, kao što su:

pristanak – Lice na koje se odnose podaci koji se obrađuju dalo je pristanak za jednu ili više posebno određenih svrha obrade;

ugovor – obrada je neophodna za izvršenje ugovora zaključenog sa Licem na koje se podaci odnose ili za preduzimanje radnji, na zahtev Lica na koje se podaci odnose, pre zaključenja ugovora;

pravna obaveza Rukovaoca – obrada je neophodna u cilju poštovanja propisanih obaveza Rukovaoca;

legitimni interes Rukovaoca ili treće strane – obrada je neophodna u cilju stvarne, konkretne i pravno dopuštene koristi Rukovaoca ili treće strane, za čije ostvarivanje je neophodna obrada određenih podataka o ličnosti i nad kojom ne pretežu interesi ili osnovna prava i slobode lica na koje se podaci odnose.

 

PERIOD ČUVANJA PODATAKA O LIČNOSTI

Period čuvanja podataka o ličnosti zavisi od svrhe i pravnog osnova obrade podataka ličnosti.

Rukovalac će čuvati podatke o ličnosti u vremenskom periodu koje za pojedine svrhe propisuju merodavni propisi ili do realizacije svrhe za koju su prikupljeni, nakon čega će isti biti izbrisani. 

Podaci o ličnosti koji se obrađuju isključivo na osnovu pristanka čuvaju se do opoziva pristanka. Opoziv pristanka je moguće dati u bilo kom momentu, ali on ne utiče na dopuštenost obrade koja je vršena na osnovu pristanka pre opoziva.

 

PRIMALAC I TREĆA STRANA

Podatke o ličnosti Rukovalac otkriva i određenim primaocima, odnosno trećim stranama: povezanim licima Rukovaoca na teritoriji Republike Srbije; svojim zaposlenima; servisima za komunikaciju; IT serviserima; pružaocima turističkih i ugostiteljskih usluga sa kojima Rukovalac sarađuje prilikom obavljanja delatnosti(komercijalnim partnerima Rukovaoca); stručnim savetnicima licima koja pružaju konsultantske, pravne, bankarske, računovodstvene, osiguravajuće usluge, poput advokata, bankara, knjigovođe, osiguravača, revizora;  državnim organima. Navedena treća lica imaju pristup podacima o ličnosti potrebnim za obavljanje poslova za koje su angažovani, ali ih dalje ne smeju koristiti u druge svrhe (ukoliko ih koriste za druge svrhe, smatraće se nezavisnim rukovaocima). Rukovalac tretira podatke o ličnosti kao poverljive informacije i preduzima sve odgovarajuće potrebne mere kako bi iste zaštitila u skladu sa Zakonom. Pristup podacima o ličnosti mogu imati samo lica za koja je potrebno da, s obzirom na opis posla koji obavljaju, budu upoznata sa podacima o ličnosti i to samo u obimu koji je neophodan za obavljanje njihovih poslova. Rukovalac zahteva od svih primaoca i trećih strana da štite podatke o ličnosti i postupaju u skladu sa važećim propisima, te da podatke o ličnosti odrađuju isključivo u tačno određene svrhe.  

 

PRAVA LICA NA KOJE SE PODACI O LIČNOSTI ODNOSE

Pored već navedenih prava u ovoj Politici privatnosti, kao i ostalih prava predviđenih Zakonom i drugim propisima u skladu sa Zakonom, Lice na koje se podaci o ličnosti odnose ima sledeća prava:

 

Pravo na informisanje i pravo na pristup

Lice ima pravo da zahteva informaciju o tome da li Rukovalac obrađuje njegove/njene podatke o ličnosti, te da ukoliko je odgovor potvrdan, zahteva i pristup tim podacima, kao i sledeće informacije: o svrsi obrade; o vrstama podataka o ličnosti koji se obrađuju; o primaocu ili vrstama primalaca kojima su podaci o ličnosti otkriveni ili će im biti otkriveni, a posebno primaocima u drugim državama ili međunarodnim organizacijama; o predviđenom roku čuvanja podataka o ličnosti, ili ako to nije moguće, o kriterijumima za određivanje tog roka; o postojanju prava da se od Rukovaoca zahteva ispravka ili brisanje njegovih podataka o ličnosti, prava na ograničenje obrade i prava na prigovor na obradu; o pravu da se podnese pritužba Povereniku; o dostupnim informacijama o izvoru podataka o ličnosti, ako podaci o ličnosti nisu prikupljeni od lica na koje se odnose; o postojanju postupka automatizovanog donošenja odluke i najmanje u tim slučajevima, svrsishodne informacije o logici koja se pri tome koristi, kao i o značaju i očekivanim posledicama te obrade po lice na koje se podaci odnose. Ako se podaci o ličnosti prenose u drugu državu ili međunarodnu organizaciju, Lice na koje se odnose ima pravo da bude informisano o odgovarajućim merama zaštite koje se odnose na prenos.

Rukovalac je dužan da Licu na koje se podaci odnose na njegov zahtev dostavi kopiju podataka koje obrađuje. Rukovalac može da zahteva naknadu nužnih troškova za izradu dodatnih kopija koje zahteva lice na koje se podaci odnose. Ako se zahtev za kopiju dostavlja elektronskim putem, informacije se dostavljaju u uobičajeno korišćenom elektronskom obliku, osim ako je Lice na koje se podaci odnose zahtevalo drugačije dostavljanje.

Pravo na ispravku i dopunu

Lice na koje se podaci odnose ima pravo da se njegovi/njeni netačni podaci o ličnosti bez nepotrebnog odlaganja isprave. U zavisnosti od svrhe obrade, Lice na koje se podaci odnose ima pravo da svoje nepotpune podatke o ličnosti dopuni, što uključuje i davanje dodatne izjave.

Pravo na brisanje podataka o ličnosti

Lice na koje se podaci odnose ima pravo da se njegovi/njeni podaci o ličnosti izbrišu od strane Rukovaoca i za to može podneti poseban zahtev Rukovaocu.

Rukovalac je dužan da bez nepotrebnog odlaganja izbriše podatke o ličnosti u sledećim slučajevima:

  • Podaci više nisu neophodni za ostvarivanje svrhe zbog koje su prikupljeni ili na drugi način obrađivani;
  • Lice je opozvalo pristanak na osnovu kojeg se obrada vršila, a nema drugog pravnog osnova za obradu;
  • Lice je podnelo prigovor na obradu;
  • Podaci su nezakonito obrađivani;
  • Podaci moraju biti izbrisani u cilju izvršenja zakonskih obaveza;

Podaci su prikupljeni u vezi sa korišćenjem usluga informacionog društva u smislu Zakona.

 

Pravo na ograničenje obrade

Lice na koje se podaci odnose ima pravo da se obrada njegovih/njenih podataka o ličnosti ograniči od strane Rukovaoca ako je ispunjen jedan od sledećih slučajeva:

  • Lice na koje se podaci odnose osporava tačnost podataka o ličnosti, u roku koji omogućava Rukovaocu proveru tačnosti podataka o ličnosti;
  • Obrada je nezakonita, a Lice na koje se podaci odnose protivi se brisanju podataka o ličnosti i umesto brisanja zahteva ograničenje upotrebe podataka;
  • Rukovaocu više nisu potrebni podaci o ličnosti za ostvarivanje svrhe obrade, ali ih je Lice na koje se podaci odnose zatražilo u cilju podnošenja, ostvarivanja ili odbrane pravnog zahteva;
  • Lice na koje se podaci odnose je podnelo prigovor na obradu, a u toku je procenjivanje da li pravni osnov za obradu od strane Rukovaoca preteže nad interesima tog lica.

 

Pravo na prenosivost

 

Lice na koje se podaci odnose ima pravo da one podatke koje je prethodno dostavilo primi od Rukovaoca u strukturisanom, uobičajeno korišćenom i elektronski čitljivom obliku i ima pravo da te podatke prenese drugom rukovaocu bez ometanja sa strane Rukovaoca, ako je obrada zasnovana na pristanku ili na osnovu ugovora i ako se obrada vrši automatizovano.

 

Pravo na prigovor

Ako smatra da je to opravdano u odnosu na posebnu situaciju u kojoj se nalazi, Lice na koje se podaci odnose ima pravo da u svakom trenutku podnese Rukovaocu prigovor na obradu njegovih/njenih podataka o ličnosti, u skladu sa Zakonom.

 

POSTUPAK RUKOVAOCA U SLUČAJU POVREDE PODATAKA O LIČNOSTI

Ako povreda podataka o ličnosti može da proizvede visok rizik po prava i slobode Lica, Rukovalac je dužan da, bez nepotrebnog odlaganja, obavesti Lice na koje se podaci odnose o povredi koja je nastupila, a sve u skladu sa Zakonom, kao i da o tome obavesti Poverenika za pristup informacijama od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti (u daljem tekstu: Poverenik) bez nepotrebnog odlaganja, ili ako je to moguće, u roku od 72 časa od saznanja za povredu.

 

PRAVO NA PRITUŽBU POVERENIKU I PRAVO NA SUDSKU ZAŠTITU PROTIV ODLUKE POVERENIKA

Lice na koje se podaci odnose ima pravo da podnese pritužbu Povereniku ako smatra da je obrada podataka o njegovoj/njenoj ličnosti izvršena suprotno odredbama Zakona, a podnošenje pritužbe Povereniku ne utiče na pravo ovog Lica da pokrene druge postupke upravne ili sudske zaštite. U cilju pojednostavljivanja podnošenja pritužbe, Poverenik je propisao obrazac pritužbe koji se može pronaći na internet stranici Poverenika www.poverenik.rs, u odeljku zaštita podataka/formulari. Pritužba se može podneti elektronskim putem na mail adresu office@poverenik.rs ili putem pošte na adresu Bulevar kralja Aleksandra br. 15, Beograd 11120.

Poverenik je dužan da podnosioca pritužbe obavesti o toku postupka koji vodi, rezultatima postupka, kao i o pravu lica da pokrene sudski postupak.  Ako Poverenik ne postupi tako ili ako u roku od 60 dana od dana podnošenja pritužbe uopšte ne postupi po pritužbi, Lice na koje se podaci odnose ima pravo da pokrene upravni spor.

Protiv donete odluke Poverenika o pritužbi, Lice na koje se podaci odnose ima pravo da pokrene upravni spor u roku od 30 dana od dana prijema odluke, pri čemu podnošenje tužbe u upravnom sporu ne utiče na njegovo/njeno pravo da se pokrenu drugi postupci upravne ili sudske zaštite.

 

PRENOS PODATAKA O LIČNOSTI  IZVAN TERITORIJE REPUBLIKE SRBIJE

Prenos podataka o ličnosti u drugu državu ili međunarodnu organizaciju, bez prethodnog odobrenja, može se izvršiti ako je utvrđeno da ta druga država/međunarodna organizacija obezbeđuje primereni nivo zaštite podataka o ličnosti. S tim u vezi, Odlukom o listi država, delova njihovih teritorija ili jednog ili više sektora određenih delatnosti u tim državama i međunarodnih organizacija u kojima se smatra da je obezbeđen primereni nivo zaštite podataka o ličnosti („Sl. glasnik RS“, br. 55/2019) utvrđeno je gde se smatra da je obezbeđen primereni nivo zaštite podataka o ličnosti.

Rukovalac prikuplja i obrađuje podatke o ličnosti na teritoriji Republike Srbije. Podaci o ličnosti mogu biti preneti van teritorije Republike Srbije isključivo u države koje su obezbedile odgovarajući stepen zaštite podataka o ličnosti u skladu sa Zakonom, te navedenom Odlukom.

 

LINKOVI KA INTERNET STRANICAMA TREĆIH STRANA

Internet stranica Rukovaoca može da sadrži linkove ka internet stranicama trećih strana, ali Rukovalac nije odgovoran za prikupljanje, upotrebu, održavanje, deljenje ili otkrivanje podataka od strane trećih strana. Ako Lica pružaju podatke o ličnosti na internet stranicama trećih strana i koristite te internet stranice, politike privatnosti i uslovi korišćenja tih trećih strana će biti za njih merodavni, odnosno primenljivi. Shodno navedenom, Rukovalac preporučuje Licima da se pre otkrivanja podataka o ličnosti upoznaju sa sadržajem politika privatnosti i uslovima korišćenja tih internet stranica.  

 

LICE ZA ZAŠTITU PODATAKA O LIČNOSTI

Za sva pitanja i zahteve u vezi sa obradom podataka o ličnosti, moguće je obraćanje licu za zaštitu podataka o ličnosti NIkola Ršumović na e-mail adresu: allseasons@aparthotelzlatibor.com ili adresu sedišta: Panta Mijailovica 30b, Zlatibor.

 

STUPANJE NA SNAGU I AŽURIRANJE POLITIKE PRIVATNOSTI

Ova politika privatnosti Rukovaoca stupa na snagu danom objavljivanja na internet stranici Rukovaoca (https://aparthotelzlatibor.com ).

Politika privatnosti može biti izmenjena i/ili dopunjena i sve naknadne izmene i/ili dopune biće blagovremeno objavljene na internet stranici Rukovaoca (https://aparthotelzlatibor.com ).